1. Analiza żywej kropli krwi – jak walczyć z fałszywymi uzdrowicielami?

Słowo wstępu

Jestem ogromnym zwolennikiem stosowania różnych terapii naturalnych, szczególnie w przypadkach „cywilizacyjnych” chorób przewlekłych, z którymi niestety, medycyna akademicka nie daje sobie rady. Sprzeciwiam się natomiast oszukańczym praktykom manipulantów lawirujących na granicy prawa, bezmyślnie szafujących ludzkim zdrowiem w celu osiągnięcia profitów! Chorzy ludzie, często zawiedzeni nieskutecznym konwencjonalnym, akademickim leczeniem, stają się łatwym łupem takich fałszywych znachorów, chowających się pod przykrywką certyfikatów uzyskanych po kilkugodzinnym kursie. Szczególne pole do popisu mają pseudoterapeuci stosujący niekonwencjonalne metody diagnostyczne.

Niekonwencjonalna medycyna, niekonwencjonalna diagnostyka, naturoterapeuci, certyfikaty na ścianach, białe fartuchy, ładne uśmiechy, kolorowe gabinety i opakowania – człowiek desperacko szukający pomocy, może się zagubić … .


Rzecz się dzieje na peryferiach Polski

Samotna matka chorego na atopowe zapalenie skóry i liczne alergie kilkulatka, zaintrygowana informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, zgłosiła się do naturoterapeuty w celu wykonania „badania” pod nazwą „mikroskopowa analiza żywej kropli krwi”. W gabinecie dowiedziała się, że przyczyną stanu zdrowia chłopca są nieokreślone pasożyty, kandydoza oraz zakwaszenie organizmu. Z radością i nadzieją przyjęła te informacje, licząc, że znaleziona w końcu przyczyna i zalecona suplementacja przyniosą rychłą poprawę. W trakcie terapii miała wrażenie, jakby stan zdrowia synka powoli się pogarszał, jednak podczas wizyt kontrolnych dowiadywała się, że są to kryzysy ozdrowieńcze, które stanowią naturalną część procesu zdrowienia.

Po pół roku nieskutecznej terapii, stan zdrowia chłopca pogorszył się na tyle, że trafił do szpitala. Zdruzgotana kobieta opowiedziała lekarzom o terapii syna. Ich reakcji nietrudno się domyślić. Matka chłopca poczuła się oszukana, również pod względem finansowym, udała się więc z powrotem do naturoterapeuty, aby poinformować go o nieskuteczności prowadzonej przez niego terapii i ewentualnym zwrocie chociaż części pieniędzy. W odpowiedzi usłyszała, że wszystko co robił, było na jej wyraźną prośbę, o czym świadczą oświadczenia, które podpisała. Nie pamiętała co podpisywała, a rzeczonego dokumentu znachor nie chciał jej udostępnić.

Czy można coś zrobić w takim przypadku? Można, a nawet trzeba, dla dobra, zdrowia i ochrony przed nieuczciwymi uzdrowicielami innych ludzi.


Prawo

Twoje prawoJeżeli czujesz się okłamany i uważasz, że działanie przedsiębiorcy – uzdrowiciela nosi cechy oszustwa, to w tej sytuacji należy zgłosić sprawę do organów ścigania, którymi są policja i prokuratura. Podmioty te będą mogły dokonać głębokiej analizy sprawy i podjąć adekwatne działania.

Zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodatkowo, jeżeli osoba wykonująca „mikroskopową analizę kropli krwi” (lub inne „badania”) rozpowszechnia nierzetelne informacje odnośnie cech, właściwości tego „badania” czy informacji na temat swoich kwalifikacji, to tego rodzaju praktyka może nosić cechy nieuczciwej praktyki rynkowej, wprowadzającej w błąd, a określonej w Ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z treścią art. 4 ust 2 Ustawy:

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk.

Z kolei stosownie do art. 5 ust. 1 Ustawy:

Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Art. 5 ust. 1 Ustawy wyjaśnia, że:

Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:
1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;
2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd.

Art.  12. tej samej Ustawy:

  1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1)  zaniechania tej praktyki;

2)  usunięcia skutków tej praktyki;

3)  złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4)  naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

5)  zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny … .

  1. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również wystąpić:

1)  Rzecznik Praw Obywatelskich;

2)  Rzecznik Finansowy;

3)  krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;

4)  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Istotnym ułatwieniem jest treść przepisu art. 13 Ustawy, zgodnie z którym:

Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

Należy jednak mieć na względzie, że to osoba poszkodowana będzie musiała wykazać, że zastosowano wobec niej czyn, który może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową. Stosownie do treści art. 6 Kodeksu cywilnego:

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Po udowodnieniu tego czynu, to na przedsiębiorcy spoczywać będzie ciężar dowodu, że nie jest on nieuczciwą praktyką rynkową.

O praktykach uzdrowiciela można powiadomić również powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów albo organizację konsumencką. Podmioty te będą mogły wówczas pomóc w dochodzeniu ewentualnego zwrotu ceny za badanie.

Rzecznicy konsumentów działają w powiatach i miastach na prawach powiatu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:

Do zadań rzecznika konsumentów należy (m.in.) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego (np. poprzez odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt) i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Ponadto, na podstawie art. 42 ust. 3 ww. Ustawy, rzecznicy mają kompetencje do występowania do przedsiębiorców (w tym przypadku do uzdrowicieli) w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Bezpłatnych konsultacji i porad prawnych udzielają też organizacje konsumenckie, takie jak Federacja Konsumentów. W instytucjach tych można znaleźć pomoc prawną, niemniej jednak nie oznacza to, że organizacja zajmie się każdą sprawą.

Dane teleadresowe wskazanych podmiotów można ustalić na stronach: http://mapa.fupp.org.pl lub www.uokik.gov.pl.


Co nie jest zabronione, jest dozwolone

STOP fałszywym uzdrowicielomMikroskopowa analiza żywej kropli krwi, często błędnie nazywana badaniem, wykonywana jest głównie przez osoby zawodowo zajmujące się sprzedażą suplementów. Sprzedawcą suplementów może zostać każdy, kto ma smykałkę do sprzedaży, niezależnie od wykształcenia. Mikroskopowa analiza żywej kropli krwi często jest tylko magnesem przyciągającym klientów. Aby uwierzytelnić się w oczach klienta, sprzedawcy uczestniczą w różnych, czasem kilkugodzinnych kursach, po których otrzymują certyfikaty z tytułem: naturoterapeuta, fitoterapeuta, technik analityczny czy średni personel ds. zdrowia. Niestety, nie ma żadnych uregulowań prawnych dotyczących zarówno samej analizy, jak i osoby wykonującej. Więc? Co nie jest zabronione, jest dozwolone … .

 

Porada:

Anika Wojtasik, Konsumenckie Centrum E-porad, Realizacja zadania publicznego KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD finansowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *